Ta-Bakiera Testo

Testo Ta-Bakiera

Twojej tabakierze dziŝ
Jak przyjació³ce drogiej
Powierzam moje ³zy
Choæ noc nie ŝpimy obie
Ju¿ wtorek odszed³ gdzieŝ
Za oknem ŝroda rano
Jak dawniej wszystko jest
Choæ nie tak samo
(Hej) tabakiero czas
Na sen lecz nim odfrunê
Ty papierosa daj
Jak jego poca³unek
Zaŝnij i niczego
Na dzisiaj ju¿ nie ¿a³uj
Masz znak na sobie jego inicja³ów
Ref:
Tê tabakierê chocia¿ tak¹ ciebie czêŝæ
Te tabakierê mogê dziŝ przy sobie mieæ
Tê tabakierê jak znak mi³oŝci twojej
Niech truje to mniej boli
Tê tabakierê tylko tak¹ ciebie czêŝæ
Tê tabakierê mogê dziŝ przy sobie mieæ
Na zawsze zostaw jak znak mi³oŝci twojej
Niech truje mnie powoli
Ju¿ wtorek odszed³ gdzieŝ
Za oknem ŝroda rano
Siedzimy tu we dwie
I wspominamy
Tabakiero czas
Na sen lecz nim odfrunê
Ty papierosa daj
Jak jego poca³unek
Raz jeszcze siê popieszczê
Wdychaj¹c dym poma³u
Po sercu z piêtnem jego
Inicja³ów
Ref:
Tê tabakierê...
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy