Cajesukarije Testo

Testo Cajesukarije

Siof efta, ochto, enja, tak to w³aŝnie ja
Wo³aj¹ na mnie Cygan choæ tak siê nie nazywam
Bo komu to przeszkadza, gdy imiê siê nie zgadza
Dzieci z mojej ulicy musz¹ siê ze mn¹ liczyæ
Gino to w³aŝnie ja siof efta, ochto,enja
Mo¿e jeszcze nie wiecie,
¯e najwa¿niejsze na ŝwiecie
To, ¿e siê zakocha³em w kobiecie
Co piêknie ŝpiewaæ potrafi
Mogê siê godzinami na jej zdjêcie gapiæ
Jestem w tym stanie po uszy
Bo ŝpiewa w mojej duszy
Ta najwa¿niejsza nuta
Chcê ¿eby ona by³a tutaj
Albo sam do niej pojadê
W³o¿e najlepsze ubranie
I kwiaty kupiê dla niej
I Polskê ca³¹ przejadê
Wyjaŝniæ, co czajê
¯e najbardziej kocham Kajê
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy