Bylam Róza Testo

Testo Bylam Róza

Kiedy by³am ró¿¹ dla twojego serca
Kiedy by³am ró¿¹ twoj¹
Cierniem jestem dzi
Gdy siê przygl¹dasz mi
Nie kobiet¹
Bóg mi daje
Bóg mi odbiera
Kiedy ró¿¹ by³am
Lecz nie jestem teraz
Ref:
Od czasu do czasu jakbym s³ysza³a nadal
Jak przechodzisz przez mój próg
Mi³y
Od czasu do czasu choæ wiem ¿e nie mam prawa
Bo nie jestem twoja ju¿
A na moim dachu gniazdo znów o¿y³o
Do domu bociany wróci³y
A ja ni³am znów ¿e jak one tu
Wrócisz mi³y
Bóg mi daje
Bóg mi odbiera
Kiedy ró¿¹ by³am
Lecz nie jestem teraz
Ref:
Od czasu...
(English Translation:
I was a rose
Once I was a rose
For your heart
Once I was a rose of yours
Now I'm a thorn
When you look at me
I'm not a woman
God gives and
He takes away
Once I was a rose
But I am not now
From time to time
As if I still heard
You passing my door
Darling
From time to time
Though I know I have no right
Because I'm not yours any more
And the nest came to life on my roof again
The storks came back home
And I dreamt again
That you come back as they did
God gives and
He takes away
Once I was a rose
But I'm not now
From time to time
As if I still heard
You passing my door
Darling
From time to time
Though I know I have no right
Because I'm not yours any more)
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy