A Mhairi Bhoidheach Testo

Testo A Mhairi Bhoidheach

A Mháiri bhóidheach 's a Mháiri ghaolach
A Mháiri bhóidheach gur mór mo ghaol ort
A Mháiri bhóidheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fhág mi brónach gun dóigh airt' fhaotainn
A Mháiri bhóidheach gur mór mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'ónar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bhóidheach 'tighin beó gach taobh dhionn
'S truach nach robh mi 's mo Mháiri bhóidheach
Ann an gleannan faoin 's ceó air
Ged bu rígh mi 's an Roinn-Eórpa
Chan iarrain póg ach o Mháiri bhóidheach
Ach chíthear féidh air sgéith 's na speuran
'S chíthear iasg air áird nan sléibhtean
Chíthear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy