Caje Sukarije Testo

Testo Caje Sukarije

Siof efta ochoto enja tak to w³anie ja
Wo³aj¹ na mnie
Cygan choæ tak siê nie nazywam
Bo komu to przeszkadza gdy imiê siê nie zgadza
Dzieci z mojej ulicy musz¹ siê ze mn¹ liczyæ
Gino to w³anie ja siof efta ochoto, enja
Mo¿e jeszcze nie wiecie
¯e najwa¿niejsze na wiecie
To ¿e zakocha³em siê w kobiecie
Co piêknie piewaæ potrafi
Mogê siê godzinami na jej zdjêcie gapiæ J
estem w tym stanie po uszy
Bo piewa w mojej duszy
Ta najwa¿niejsza nuta
Chcê aby ona by³a tutaj
Albo sam do niej pojadê
W³o¿ê najlepsze ubranie
I kwiaty kupiê dla niej
I Polskê ca³¹ przejadê
Wyjaniæ co czajê
¯e najbardziej kocham Kajê
Artisti per lettera
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Privacy Policy
Privacy & Cookie Policy